Statutter for Treprisen

19.01.2024

Treprisen er opprettet av Treopplysningsrådet, men forvaltes nå av TreFokus AS og utdeles i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Den er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som byggemateriale

Treprisen 2013 gikk til Helen & Hard. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Treprisen 2013 gikk til Helen & Hard. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Statutter for Treprisen

 1. Treprisen er opprettet av Treopplysningsrådet, men forvaltes nå av TreFokus AS og utdeles i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Den er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som byggemateriale. Det bør legges vekt på arkitektur som i sin holdning ikke er så tidsbestemt at den står i fare for å bli uaktuell. Den konstruktive utforming må i enhver forståelse tåle tidens tann, ikke minst sett ut fra lokale og regionale forhold.

  Treprisen skal være en hederspris for god trearkitektur og tildeles arkitekter som har vist innovasjon og dristighet ved siden av teknisk og arkitektonisk riktig bruk av materialet tre. Treprisen skal også vektlegge at tre brukes på en god måte i kombinasjon med andre materialer samt at miljømessige forhold blir stadig mer vesentlig.

 2. Treprisen er på kr. 40.000,-, som skal benyttes til en reise i studieøyemed. Fra denne bestemmelsen kan giveren dispensere.

 3. Treprisen kan ikke søkes. Vinneren av Treprisen utpekes av en jury som er alene om avgjørelsen. Uten ganske særlige grunner bør den ikke tildeles samme arkitekt to ganger.

  Prisen kan tildeles to eller flere arkitekter i fellesskap når de har samarbeidet om det eller de byggverk som kvalifiserer dem til en Trepris.

 4. TreFokus tar sikte på å utdele Treprisen med 2-4 års mellomrom. TreFokus beslutter når tildeling skal finne sted og sørger for at jury blir oppnevnt.

  Juryen bør oppnevnes minst 3 mnd. før prisen skal utdeles, slik at medlemmene får god anledning til å bli kjent med det foreliggende materiale.

 5. Juryen skal bestå av maksimum 5 medlemmer. Norske Arkitekters Landsforbunds styre oppnevner 3 og TreFokus oppnevner 2 medlemmer. Juryen oppnevner selv sin formann. Prisen kan ikke utdeles med mindre minst 4 av juryens 5 medlemmer er enige. Juryen har anledning til å utsette utdelingen hvis den finner det hensiktsmessig.

 6. For å skaffe seg kjennskap til mulige vinnere av prisen kan juryen samarbeide med og innhente opplysninger fra tillitsmenn innen NALs forskjellige lokalavdelinger, men juryen har alene avgjørelsen.

 7. TreFokus bestemmer etter samråd med juryen arrangementet i forbindelse med prisutdelingen. Utgifter i forbindelse med juryens arbeid og utdeling av prisen dekkes av TreFokus.

28.01.2007